Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
frissítve: 2019.01.08; dr. Csala Éva (igazgatási osztályvezető, jogtanácsos)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 13. és 14. Cikk alapján
Adatkezelő:Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: ATIVIZIG)
Székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.
E-mail: titkarsag@ativizig.hu
Telefon: 62/599-599
Fax: 62/599-555
Adatkezelő képviselője:Dr. Kozák Péter igazgató
Adatvédelmi tisztviselő
neve, elérhetőségei:
dr. Trnovszki Ákos
E-mail: TrnovszkiA@ativizig.hu
Telefon: 62/599-599 21-251 mellék
Papír alapú postai
küldemények adatfeldolgozója:
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.
Postacím: 1389 Budapest, Pf. 133.
E-mail: info@nisz.hu
Telefon: 1/459-4200
Fax: 1/303-1000
Adatfeldolgozás helye:1087 Budapest, Kőbányai út 14-18.
Az ATIVIZIG adatkezelésének céljai:
Adatkezelő a személyes adatokat a rá vonatkozó jogszabályokban meghatározott közfeladatai végrehajtása, valamint szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli.


Az adatkezelés céljai különösen:
 1. foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása, megszüntetése,
 2. szerződéses jogviszony létesítése, fenntartása, módosítása, teljesítése, megszüntetése,
  A szerződések teljesítéshez szükséges személyes adatok közlése (pl. szerződéskötő fél személyes adatainak szolgáltatása) a szerződés kötésének előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az ATIVIZIG-nek nem áll módjában szerződést kötni az érintettel.
 3. vízgazdálkodási feladatok teljesítése,
 4. számviteli és gazdálkodási feladatok teljesítése,
 5. egyéb igazgatási feladatok teljesítése.
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, szerződés és jogi kötelezettség teljesítése.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján:
 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
A 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei: különösen személy-, és vagyonvédelem.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: ügytípusonként meghatározott adatigénylők, különösen: Belügyminisztérium, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Magyar Államkincstár, Kormányhivatal, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, könyvvizsgáló, Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, közjegyző, oktatási és képzőhelyek, bíróság, egyéb hatóságok.
Kiegészítő információk:
A személyes adatok tárolásának időtartama: ügyintézés ideje, közfeladat ellátásának ideje, cél megvalósulása, irattári őrzési idő letelte, szerződéses jogviszony tartama, jogvita időtartama, jogszabályban meghatározott őrzési idő letelte.


Érintett jogai:

Tájékoztatáshoz való jog – 13. és 14. cikkek

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a rendelet 13. cikkében meghatározott információk mindegyikét, illetve kiegészítő információkat.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a rendelet 14. cikkében meghatározott információkat és kiegészítő információkat.


Hozzáférési jog – 15. cikk

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 15. cikkben meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.


A helyesbítéshez való jog– 16. cikk

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – 17. cikk

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatkezelés korlátozásához való jog – 18. cikk

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adathordozhatósághoz való jog – 20. cikk

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 1. az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog előző bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


A tiltakozáshoz való jog – 21. cikk

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét - 7 cikk (3) bekezdés

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.


Panasz benyújtásának joga

Az érintett jogainak érvényesítését az adatkezelő bármely elérhetőségén kezdeményezheti. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 25 nap, tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 nap.

Az érintett továbbá:
 1. panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz vélelmezett jogsérelem esetén (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, webcím: https://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
 2. bírósághoz fordulhat vélelmezett jogsérelem esetén.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240