Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
frissítve: 2023.05.02; dr. Trnovszki Ákos (Igazgatási és Jogi Osztály)
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Az Igazgatóság a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, a vízügyi igazgatási, és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 366/2015. (XII.2.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján látja el feladatait.

Az Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Ügyrend és az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat megtekinthető a Szabályzatok oldalon.
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
Nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Nem releváns
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja, ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Nem releváns
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Igazgatóságunk közszolgáltatást nem végez.
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
A VH-mező, a VH-FEV és a VH-FAV adatszolgáltatásra vonatkozó szabályozást a 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet szabályozza.
A gyűjtött és feldolgozott adatok hozzáférési módja „az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismeréséről és a szolgáltatási szerződés megkötéséről” szóló 11/2023. számú főigazgatói utasítás szerint történik. (2023. április 23. napjáig hatályos szabályokat „az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismeréséről és a szolgáltatási szerződés megkötéséről” szóló 10/2022. számú főigazgatói utasítás tartalmazza.)
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Nem releváns
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Nem releváns
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Az Igazgatóság az adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségét az elektronikus közbeszerzési rendszerbe (EKR) történő feltöltés útján teljesíti.
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Nem releváns
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Igazgatóságunknál ilyen típusú ellenőrzés nem volt.
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
„Az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismerésére és a szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendjéről” szóló 11/2023. (OVF) számú utasítása megtekinthető a Szabályzatok oldalon.

Az adatszolgáltatatást az adatszolgáltatás iránti kérelemmel érintett szervezeti egység teljesíti.

Közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet benyújtani az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság elérhetőségének valamelyikén.
Az ATIVIZIG adatvédelmi tisztviselője: dr. Trnovszki Ákos (tel.: 62/599-599, 21-251 mellék).
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:


Vízrendezési és Öntözési Osztály:

VH-mező

Mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás
eredményei: mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás
időbeli változás: évente

Felszíni vízkivételek és felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai
eredményei: felszíni vizeket érintő terhelések
időbeli változás: évente


Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály:

VH-FEV
eredményei: A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai
időbeli változásuk: évente

VH-FAV
eredményei: Felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége
időbeli változásuk: évente

VK online
eredményei: a 91/271/EGK Irányelv 15. és 17. cikkével kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése
időbeli változásuk: kétévente (minden második páros év június 30. napjáig)

IP online
eredményei: 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján adatszolgáltatás
időbeli változásuk: évente (a tárgyévet követő év június 15. napjáig)

TS online
eredményei: 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján Magyarország valamennyi településére vonatkozóan a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, az egyedi szennyvíztisztító berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel (együttesen: egyedi szennyvíztisztító létesítmény), valamint a szennyvíziszappal kapcsolatos adatokat - a 2. mellékletben meghatározott adatszolgáltatás szerinti tartalommal - Településsoros Jegyzékben (a továbbiakban: Településsoros Jegyzék) kell nyilvántartani.

időbeli változásuk: évente (tárgyévet követő év április 30. – a 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontja alapján)
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Az adatok megtekinthetők:
(2022)
(archív)
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nem releváns
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Nem releváns
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Az Igazgatóság a közbeszerzési eljárások adatai az EKR, valamint a CoRe rendszerekbe történő feltöltés útján teljesíti, illetve a Gazdálkodási adatok 8. pontjában kerülnek közzétételre.

Az Igazgatóság projektjeivel kapcsolatos adatok a Pályázati és Beruházási Osztály által a projekt menüpont alatt futó és befejezett projektek almenüpontokban, illetve a Gazdálkodási adatok 7. pontjában kerülnek közzétételre.

A www.kozadat.hu honlapon a leíró adatok közzétételére került sor. Az adatok az alábbi linken érhetőek el: https://kozadat.hu/kereso/kozfeladatot-ellato-szervek/adatlap/2773
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma
Nem releváns
20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
Nem releváns
21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke
Nem releváns
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Nem releváns
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
Nem releváns
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Nem releváns
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
Nem releváns
 
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240