Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

KEOP-2.1.1/2F/09-2010-003.

frissítve: 2015.11.20; Kiss Csongor (projektmenedzser)
Befejeződött a 11.06. árvízvédelmi szakasz komplex fejlesztése
A KEOP 2007-2013-as programozási időszakában lehetőség nyílt állami tulajdonú árvízvédelmi művek fejlesztésére. Igazgatóságunk projektjavaslatot nyújtott be, mely konstrukció célja az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése volt az állam feladatkörébe tartozó fejlesztésekkel a Tisza mentén.

A benyújtott projekt 1.455.691.990 Ft támogatásban részesült, mely 100 %-os támogatási intenzitású. Ezen összeg a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a kiviteli tervek elkészítését, a projektelemek kivitelezését, valamint az eszközbeszerzés költségeit tartalmazta.
Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
  6720 Szeged, Stefánia 4. Tel.: 62/599-599, Fax: 62/599-555
Közreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

1011 Budapest, Fő utca 44-50. Tel.: +36-1-795-1700
Projektmenedzsment: Kiss Csongor projektmenedzser ATIVIZIG
Frank Szabolcs Beruházási és Vagyonkezelési Osztály osztályvezető, pályázati ügyintéző ATIVIZIG
Rácz Szabó Gabriella pénzügyi terület felelőse ATIVIZIG

Tel.: +36 62/599-599
 
A projektterület öblözeti helyszínrajza
A megvalósult projekt a Tisza bal parti és Maros bal parti töltés bel- és külterületi szakaszait, valamint a gátőrházi infrastruktúrát és egyéb védelmi létesítményeket érintett a Torontáli öblözetben (Tiszasziget, Újszentiván, Újszeged, Deszk, Klárafalva, Ferencszállás, Kiszombor térsége).

Az ezredforduló környékén, a Tiszán levonult rendkívüli árvizek és a Maros magas vízállásai nem kívánt hatást gyakoroltak a védművekre, rontva azok állapotát, veszélyeztetve a víz mentén élők élet- és vagyonbiztonságát, így a probléma megoldása sürgetővé vált.

A 11.06. árvízvédelmi fővédvonal 13406 m hosszú szakaszán a töltés kiépítettsége nem volt megfelelő. Az öblözetet védő árvízvédelmi szakasz állékonysága 4027 m hosszon nem felelt meg az előírásoknak, magas vízállás idején gyakoriak voltak a töltés mentén keletkező szivárgások, csurgások, és buzgárosodás, melyek magas védekezési költséget jelentettek. Több helyen a rossz minőségű töltéskorona a fenntartási és védekezési feladatok hatékonyságát korlátozta.

A Tisza bal parton lévő 1512 m hosszú, az újszegedi városrész belterületét védő, a ’80-as évek elején épült parapetfal fedkövei hiányoztak, betonszerkezete több helyen megrepedt, a hírközlő kábel kezelőszekrényei is tönkrementek, melynek eredményeként védelmi funkcióját már nem volt képes teljes körűen betölteni.

A Maros bal parti töltés 2+950 - 10+476 tkm szelvények közötti szakaszán a gát vízoldali előterében a véderdősáv minőségi állapota, a faállomány összetétele, kora, szerkezete olyannyira leromlott, hogy védő funkcióját már nem tudta betölteni.

Az árvízvédelmi töltést kiszolgáló létesítmények (védelmi központ, gátőrtelepek) fűtése, vízellátása, az épületek állaga sok helyen elavult, leromlott, a melléképületek rossz állapotúak voltak, így a védekezés szempontjából is rendkívül fontos infrastruktúra fejlesztése nélkülözhetetlenné vált.

A vízrajzi létesítmények, azon belül is a vízrajzi monitoring hálózat adatbiztonsága nem volt megfelelő, az informatikai és távközlési rendszer hiányosságából és elavultságából adódóan pedig gyakoriak voltak az adattovábbítási késedelmek.
A projekt keretében megvalósult munkák
Árvízvédelmi művek fejlesztése:
Az árvízvédelmi töltésen való biztonságos közlekedést-árvízvédekezést a töltéskoronán épített 14.468 fm hosszú, 3,00 m szélességű stabilizált burkolat biztosítja. Az árvízvédelmi szakaszon a megvalósult töltéskorona stabilizációval és a töltésmagasítással megszűntek a magassági hiányos szakaszok.

Az árvízvédelmi töltés mentett oldalán leterhelő paplan épült a nem kielégítő altalaj, illetve rézsűállékonysági problémák kiküszöbölésének céljából.

Az újszegedi, 1512 fm hosszú parapetfal a városrész belterületét védi a töltéskorona szintjét meghaladó árvizek ellen. Itt egy új szakasz épült, valamint a parapetfal magasítása, a hiányzó fedkövek pótlása, a hírközlő kábel kezelőszekrényeinek cseréje, a dilatációk javítása történt meg.
Őrtelepi infrastruktúra fejlesztése:
Az árvízvédelmi, felügyeleti, őrzési, fenntartási munkák hatékonyabbá, gazdaságosabbá tétele érdekében a gátőrházak fűtési, hőtechnikai korszerűsítése és infrastruktúrájának javítása volt szükséges. Összesen 7 db gátőrtelep infrastrukturális fejlesztése valósult meg a projekt keretében.
Véderdő rekonstrukció:
Mivel a véderdők összetétele, kora, szerkezete, és általános állapota annyira leromlott a Tisza és a Maros bal parton, ezért az árvízvédelmi szakasz általérintett részen a hullámtéri véderdők rekonstrukciója is megtörtént.
Vízrajzi monitoring és hírközlési hálózat fejlesztése:
A meglévő hidrológiai monitoring rendszer adatbiztonsága már nem volt megfelelő. A projekt keretében a már meglévő monitoring állomások korszerűsítési munkái (vízhozam-mérő berendezések, redundáns szondák beépítése), illetve a monitoring informatikai infrastruktúrájának fejlesztése (az új egységek távmérő hálózatba való kapcsolása, adatgyűjtő-, kinyerő-, feldolgozó egységek létesítése, szoftvertámogatások összehangolása) valósult meg.


A „11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének komplex fejlesztése" projekt kiegészítő munkái: Tisza bal part 6+400 – 7+560 tkm között ún. „Malina”-féle mederburkolat helyreállítása 276 fm hosszban.


A projekt kiegészítő építési munkái a 11.06. sz. árvízvédelmi fővédvonal Tisza bal parti 6+400 – 7+560 tkm szelvényei között valósult meg, 276 fm hosszban a 2.96 sz. ún. „Torontáli” árvízi öblözeten belül. A kivitelezési munkával érintett terület és létesítmény állami tulajdonban és ATIVIZIG kezelésben vannak.

A kiegészítő munkák konkrét célja a töltés és rézsű állékonysági problémáinak csökkentése, a káros árvízi jelenségek megszüntetése, illetve mérséklése volt.

A többlet beruházás megvalósítása (tervezés, kivitelezés) 2015.09.30-ig fejeződött be, a műszaki átadás-átvétel 2015.09.30-án történt meg.


A kiegészítő munkák keretében az alábbiak valósultak meg:
  • Előkészítés
  • Lábazati kőszórás rekonstrukciója
  • Rézsűburkolás
A KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0003 kódszámú „11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének komplex fejlesztése (átdolgozott változat)”c. projekt NFM általi Záró helyszíni ellenőrzésére 2015 november 12-én került sor.
A projekt adatai
Projekt összköltsége: 1.455.691.990 Ft
(100%-os támogatás intenzitással)
A projekt időtartama: 2011. március 17 – 2015. december 15.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kedvezményezett:
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Közreműködő szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA végrehajtási Főosztály - Árvízvédelmi Végrehajtási Osztály

Generál kivitelező:
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft.
Fotódokumentáció - Munkakezdés előtt

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Kivitelezés
Projekt előrehaladási rendezvény
Záró rendezvény fotódokumentáció