Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599

Minőségbiztosítás - az ATIVIZIG minőségpolitikája

tanusitvany 2.jpg

A vízgazdálkodási ágazat – jogszabályok által meghatározott – állami alapfeladatainak végrehajtását jelentős hányadban a vízrajzi tevékenység által keletkeztetett, illetve szolgáltatott információkra alapozza. A vízrajzi információk döntés-előkészítési szerepe következtében az ágazat vezetése a vízrajzi tevékenység egységes, országos minőségirányítási rendszerbe foglalását határozta meg. A Minőségirányítási Rendszer (MIR) bevezetésének, feladatainak és fejlesztésének hátterében az ágazat vízrajzi Minőségpolitikája áll:

Jogi keretként a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (Vgtv.), annak módosításai, valamint a kapcsolódó jogszabályok, rendeletek szolgálnak. Ezek részben átfogóan, részben tételesen deklarálják azon állami alapfeladatokat, melyek magas színvonalú ellátásában, a vízgazdálkodási döntések megalapozása érdekében működtetjük a vízrajzi tevékenységet.

A szabályozási keretet kitöltő utasítások, előírások és szabványok megbízható végrehajtása, illetve alkalmazása érdekében bevezetésre került és üzemeltetjük a vízrajzi szakterület – ISO 9001:2015 szabványkövetelménynek megfelelő – minőségirányítási rendszerét.

A vízrajzi minőségpolitika kiemelten kezeli a vízrajzi szolgálat nagy értékű állomáshálózatának, mérőeszközeinek naprakész nyilvántartását, állapotának és összetételének figyelemmel kísérését. Ennek érdekében informatikai alrendszereket működtet, kiegészítve a minőségirányítás követelményeiből származó adattárolásra (elhelyezés, állapot, kalibrálás stb.) és lekérdezésre. A nyilvántartásnál cél a karbantartási, hálózat-optimalizálási és fejlesztési feladatok megalapozása.

Az adatelőállítás (mérés, észlelés) minőségének biztosítása érdekében kitűzött cél az egyes eljárások, módszerek és eszközhasználatok szabványosításának a hidrometriai munka egészére való kiterjesztése.

A mérő- és észlelőeszközök hitelesítése, a nemzeti etalonra történő visszavezethetőségének biztosítása a megbízható adatképzés egyik alapja. A kalibrációnál törekedni kell a gyári/gyártói hitelesítés meglétére, utólagos érvényesíthetőségére.

Az adattárolás és elsődleges feldolgozás területén a minőségpolitikai célokat a teljeskörűség, megbízhatóság és rendelkezésre állás hármas követelménye határozza meg. A teljeskörűség érdekében a – vízgazdálkodási célok kiszolgálásához szükséges – adatfajták és származtatott adattípusok adatbázisba integrálását tűzzük ki célul. Ez magában foglalja az EU Víz Keretirányelv hidromorfológiai monitoringjának adattárolását is.

A rendelkezésre állás az időkritikus tevékenységek (havária, vízkárelhárítás) követelménye, mely az automatizálás, adatátvitel és gépi feldolgozás mellett a szabályozott (esetenként szabványosított) és felelősségi rendszerben történő adatfeldolgozások, adatértékelések meglétét igénylik.

A külső vevői kör két nagy csoportra bontható, a közérdekű adatokat igénylők széles tábora (lakosság, hivatalok), valamint a megrendelőként jelentkező vállalkozások, szervezetek.

Mindkét esetben az egységes és megbízható adatháttér, valamint a szabványos adatképzésű lekérdezési rendszerek üzemeltetését és minőségirányítását üzemeltetjük.

Elsődleges célunk a vevői megelégedettség folyamatos növelése, a vízrajzi adatok egyenletes jó minőségének és folyamatos megbízhatóságának biztosítása, a minőségi munka elismertetése.

Az emberi erőforrás meghatározó volta miatt fontos a dolgozóink rendszeres szakmai és minőségügyi továbbképzése, a folyamatosan változó technika és módszertan megismerése.

Jelmondatunk: „Az integrált komplex vízgazdálkodás hiteles adatokkal végezhető!”